【Lindi West】Lindi West招商加盟Lindi West皮革皮草加盟费加盟条件 -中国服装网-www.1234567.com

   F?RMAMIZ ; L?ND? WEST DER? olarak 2009 y?l?nda Fatima GADZHAEVA taraf?ndan kurulmu?tur. Kuruldu?u günden itibaren deri konfeksiyon konusunda üretim yapan uzman kadroya sahip olan ?irketimiz; konfeksiyon alan?nda edindi?i se?kin konumunu, k?sa sürede günümüzde sekt?rün lider firmalar? aras?na ta??may? ba?arm??t?r . kuruldu?u ilk andan itibaren kaliteye verdi?i ?nem ve zoru ba?arma azmi sayesinde de?i?en moda ve yükselen trendler do?rultusunda kendi ?izgisine ba?l? kalarak ortaya ??kard??? temalar?; kürk ve derinin olu?turdu?u ?ok geni? bir koleksiyon haz?rlamaktad?r. Firman?n de?i?mez prensipleri daima kalite, hizmet, zaman?nda teslim ve uygun fiyat olmu?tur.

    ?retimde ba?ar? ve süreklili?in teminat? hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle ?al??an L?ND? WEST DER? , g?sterdi?iniz yak?n ilgi ve deste?inizden ?türü te?ekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

展开

相关的主题文章: